1

خرید هرگونه تجهیزات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11 / 6 / 1371 بنا به پیشنهاد شماره 39315 مورخ 18 / 8 / 1370 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: به منظور برقراری روشهای صحیح در دادوستد بین المللی و توسعه سیستمهای بازاریابی , اطلاعات صنعتی و تکنولوژی و گسترش هرچه بیشتر خدمات بعد از فروش از تاریخ 1 / 10 / 1371 خرید هرگونه تجهیزات , ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی رسمی ثبت شده فروشنده خارجی در ایران است .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور