1

اضافه شدن نام سازمان مدیریت منابع آب ایران به فهرست تصویب نامه موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 43257 /ت 25486 ه مورخ 15 / 12 / 1380 هیات محترم وزیران درخصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف) بند (یک) آیین نامه اجرائی ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (موضوع تصویب نامه شماره 86330 /ت 82 ه مورخ 21 / 3 / 1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو هیات وزیران درجلسه مورخ 28 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454 / 4117- 5 / 30 مورخ 7 / 8 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 86330 /ت 82 ه مورخ 21 / 3 / 1370 موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت شرکت سهامی ساختمان و سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران اضافه شود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور