1

تسمیر ارز از پیمانکاران خارجی

نظر به اینکه درخصوص کسر مالیات تکلیفی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 71 از جمله مالیات علی الحساب موضوع ماده 107 قانون مزبور در مورد پیمانکاران خارجی که وجه قرارداد را کلاً و یا جزاً به ارز دریافت می نمایند ابهام وجود دارد لذا بدینوسیله تاکید می شود که برای محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بردرآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصی به قرارداد منعقده (رسمی،ترجیحی و شناور) مورد عمل قرار گیرد.

محسن نوربخش
وزیر امور اقتصادی و دارائی