1

شمول معافیت مالیاتی به رشته طراحی و نقاشی قالی
جناب آقای سمیعی


معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً عطف به نامه شماره 10048/1537-211 مورخ 84/5/30 ، به استحضار می‌رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته‌های طراحی سنتی است که جزو رشته‌های تولیدی صنایع دستی محسوب می‌شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد .

حمید حاجی پور- معاون امور فنی و اقتصادی