1

دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی

دستورالعمل

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی از ارائه اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی که قادر به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمی باشند خودداری ورزیده که این امر موجب نارضایتی مودیان موصوف شده است. ضروری است همکاران محترم توجه فرمایند اگرچه سیاست سازمان، دریافت اظهارنامه الکترونیکی با تکیه بر تشویق، آموزش و راهنمایی مودیان می باشد ولی در صورت درخواست آنان،اظهارنامه کاغذی (فقط قابل قرائت توسط ماشین- صورتی رنگ) به مؤدیان محترم مالیاتی ارائه شود.
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی نظارت کافی معمول فرمایند.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم