1

دریافت مالیات عملکرد سال ۶۸ بصورت علی الحساب

هیئت وزیران درجلسه مورخ 10 / 4 / 1369 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع،صنایع سنگین،معادن و فلزات و امور اقتصادی و دارائی و با توجه به تبصره (7) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور اخذ مالیات عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی تاتصویب نرخهای جدید مالیاتی موضوع تبصره مزبور، تصویب نمود.

1- مالیات بردرآمد عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی که ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود راتسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت مینمایند، بطور علی الحساب دریافت گردد.

2- وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است پس از تصویب نرخهای جدید، محاسبات را بر اساس آن انجام دهد و نسبت به دریافت یا استرداد مابه التفاوت اقدام نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

متن فوق متن رسمی تصویب نامه می باشد و متون دیگری که در مطبوعات منتشر گردیده است و با این متن مغایرت دارد از درجه اعتبار ساقط است .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور