1

دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده ۱۱۰ بوسیله سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 18471 مورخ 18 / 5 / 1378،بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی به وسیله سازمان حسابرسی، که به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

پیوست:

دستورالعمل تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس بخش اخیر تبصره 1 ماده 110
قانون مالیاتهای مستقیم

1_ مقدمه

1_ 1- هدف از تدوین این دستورالعمل، ارایه راه کارهای اجرایی برای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع مفاد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم برای حسابرسان، به عنوان ارایه دهندگان نظرات کارشناسانه، تنها به منظور استفاده مقامات مالیاتی است.

2_ 1- بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 مقرر می دارد:
((… در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای مزبور مورد رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.))

3_ 1- طی بخشنامه فنی مورخ 5 / 2 / 1371 کمیته فنی سازمان حسابرسی اشاره شده است که:
((… حسابرس باید از صحت درآمد مشمول مالیات اطمینان حاصل کند، بنابراین لازم است حسابرس از قوانین و مقررات مالیاتی آگاهی کافی داشته باشد…))

4_ 1- طی نامه شماره 18471 مورخ 18 / 5 / 1378 جناب آقای دکتر حسین نمازی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به سازمان حسابرسی (پیوست بخشنامه شماره 926 / 78 / م مورخ 18 / 7 / 1378 سازمان مزبور) که تصویر آن توسط معاونت محترم درآمد های مالیاتی به ادارات کل مالیاتی و سایر افراد ذیربط ابلاغ شده، تاکید شده است که:
((… در مواردی که صورتهای مالی شرکت دولتی مورد رسیدگی، به نحوی مطلوب مورد اظهارنظر حسابرسان آن سازمان قرار می گیرد، در گزارش حسابرسی،درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی مورد گزارش را با توجه به مقررات ناظر بر شرکتهای دولتی مربوط نیز مشخص و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند تا پس از وصول مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت در مهلت قانون ی مربوط، مبنی بر تصویب صورتهای مالی،مبلغ اعلام شده به عنوان درآمد مشمول مالیات،مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکت مربوط قرار گیرد.بدیهی است در مورد گزارشهای حسابرسی که قبلاً تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است، چنانچه تاکنون برگ تشخیص مالیات قطعی برای دوره مالی مورد نظر صادر نشده باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت طی یاد داشت جداگانه درآمد مشمول مالیات سال مالی مربوط را طبق ضوابط فوق الذکر تعیین و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند.))

5_ 1- بر اساس موارد بالا، بخشنامه اجرایی شماره 925 / 78 /م مورخ 12 / 7 / 1378 سازمان حسابرسی صادر شده است. دستورالعمل حاضر راه کارهای اجرایی برای موارد زیر را تشریح می کند:

الف- نحوه تعیین و انعکاس درآمد مشمول مالیات در گزارش حسابرسی (بندهای 1- 3 و 2- 3)

ب- نحوه ارایه یادداشت جداگانه موضوع بخش اخیر نامه شماره 18471 مذکور در بند 3- 1 فوق در مورد شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها صادر شده اما مالیات آنها تاکنون قطعیت نیافته است (بند 3- 3 زیر) گفتنی است، درآمد مشمول مالیات این شرکتها پس از در یافت درخواست حوزه مالیاتی مربوط اعلام خواهد شد.

پ- نحوه ارایه نتایج رسیدگی به منابع مالیاتهای تکلیفی:

6_ 1- شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 عبارتند از: شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می باشد و همچنین شرکتهایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می شوند. تعاریف مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی در قانون محاسبات عمومی درج شده است.
ضمناً، شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 ،گروههای زیر را در بر نمی گیرد:

الف- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (1) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی غیر مصرح در لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها.

ب- شرکتهای تحت پوشش بانکها و بیمه ها.

2_ مفروضات
مفاد بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 با توجه به موارد زیر، توسط این سازمان قابل اجرا است:

1_ 2- حسابرسی این سازمان با اهداف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام می گیرد و درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات مالیاتی تعیین می شود.

2_ 2- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی و دیگر شرکتهای موضوع تبصره (1) مذکور، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه است که با در نظر گرفتن قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سالانه و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی، و سایر قوانین موضوعه و همچنین با توجه به اصول و ضوابط حسابداری (در حال حاضررهنمودهای حسابداری تا آن حد که مغایر با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های مربوط نباشد) اعمال می شود.
در تعیین درآمد مشمول مالیات:

الف- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت داشته باشد، قوانین و مقررات مربوط حاکم است.

ب- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت نداشته، اما سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به مورد صراحت داشته باشد، سایر قوانین و مقررات موضوعه حاکم است، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، تبعیت از آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی الزامی است.

3_ 2- ملاک هزینه های قابل قبول و استهلاک در تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (مفاد مواد 147 تا 151 و مقررات مربوط مالیاتی است. در این خصوص توجه به نکات کلیدی زیر در مورد هزینه های قابل قبول ضروری است:

الف- هزینه ای قابل قبول است که:
در حد متعارف متکی به مدارک مثبته باشد.
منحصراً مربوط به تحصیل درآمد واحد مورد رسیدگی در دوره مالی مربوط، با رعایت نصابهای مقرر باشد.

ب- در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد،قابل قبول خواهد بود.

4_ 2- با عنایت به بند 3- 2 بالا، توجه خاص به بودجه های مصوب شرکتهای دولتی مورد رسیدگی نیز از اهمیت برخوردار است،اما صرف برقراری حد یا سقف معین در قانون بودجه موجب پذیرفتن هزینه های مغایر با احکام مقررات مالیاتی نخواهد بود.

5_ 2- معافیتهایی که درآمد های شرکت مورد رسیدگی، حسب مورد و قانون اً مشمول آن است، باید توسط واحد مورد رسیدگی اظهار شود.

6_ 2- تعیین درآمد مشمول مالیات با فرض تحقق شرایط زیر امکانپذیر است.

الف- تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان به حوزه مالیاتی در موارد مصرحه قانون ی و امکان دسترسی به آن.

ب- دسترسی به دفاتر و کلیه اسناد و مدارک دیگر مورد نیاز حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله سوابق مربوط به سنوات قبل.

پ- دسترسی به اطلاعات و سوابق مالیاتی مورد نیاز موجود در پرونده مالیاتی و ضرورت همکاریهای ماموران تشخیص مالیات ذیربط.
ت- مقبولیت صورتهای مالی تسلیمی.

3_ راه کارهای اجرایی

1_ 3- با توجه به موارد بالا، راهکارهای اجرایی به شرح زیر مقرر می شود:

الف- در تعیین درآمد مشمول مالیات، فرم تعیین درآمد مشمول مالیات (به شرح پیوست شماره 1) باید توسط حسابرس تکمیل و نسخه اصلی این فرم به همراه مستندات مربوط در پرونده جاری و تصویر آنها در پرونده دایمی حسابرسی نگهداری شود. این فرم باید به ضمیمه گزارش اصلی به مجمع عمومی شرکت تقدیم و تصویب یا عدم تصویب آن در صورتجلسه مجمع عمومی ذکر و از طریق شرکت در اختیار حوزه مالیاتی قرار گیرد.

ب- فرم رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی باید توسط حسابرس تکمیل و در خصوص آن نیز طبق بند الف فوق عمل شود.

پ- هزینه های غیر قابل قبول باید با توجه به مفروضات مندرج در بند 2،به ویژه بند 2- 2- و رهنمودهای ارایه شده در پیوست شماره 3 این دستورالعمل، تعیین شود.
ت- بدیهی است چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی (از جمله امکان تشخیص مالیات بر مبنای علی الرأس به دلیل قابل اتکا نبودن دفاترو …،و عدم امکان برآورد آثار ریالی بندهای شرط مندرج در گزارش حسابرس بر درآمد مشمول مالیات امکانپذیر نباشد با موضوع طبق بند 3 بخشنامه اجرایی شماره 925 / 78 /م مورخ 12 / 7 / 1378 سازمان حسابرسی برخورد خواهد شد.
ث- در شرایطی خاص که علاوه بر سال مورد گزارش مالیات سال/ سالهای قبل نیزتا کنون قطعیت نیافته است، با رعایت موارد مندرج در بند 3- 3 توجه به گزارش حسابرس در سالهای قبل می توان درآمد مشمول مالیات سال/سالهای قبل را نیز گزارش کرد.

2_ 3- در مورد درآمدهای مشمول مالیات به نکات خاص زیر توجه شود:

الف- فرض آن است کلیه درآمدهای ابرازی مشمول مالیات است،مگر آنکه شواهدی دال بر معافیت تمام یا برخی اقلام ارایه و معافیت ارایه مزبور توسط حسابرس احراز شود.

ب- کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات اضافه می شود مگر آنکه در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده یا از معافیت قانون ی برخوردار باشد و در مورد اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول داشته باشد (در صورتیکه قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد) جزء هزینه قابل قبول محسوب شود.

پ- درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی با توجه به رأی شماره 5471- 4 / 30 مورخ 17 / 5 / 1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی) مشمول مالیات است.
ت- مبالغی که سال قبل جزء هزینه های غیرقابل قیول تلقی شده است و در سال جاری توسط شرکت برگشت می شود، درآمد مشمول مالیات محسوب نمی گردد.

3_ 3- در وضعیتهایی که گزارش حسابرسی بدون درج مبلغ درآمد مشمول مالیات صادر و اعلام درآمد مشمول مالیات از سوی حوزه مالیاتی ذیربط درخواست شده باشد (گزارشهای صادره قبل از بخشنامه شماره 926 / 78 /م مورخ 18 / 7 / 1378 سازمان، حسب مورد، به شرح زیر برخورد می شود:

الف- در مواردیکه به دلیل کفایت ذخایر مالیاتی موجود در حسابها، در گزارش حسابرسی اشاره ای به مسئله مالیات نشده باشد، باید درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول طی نامه ای با استفاده از متن زیر به شرکت مربوط جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی شرکت اعلام و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود (پیوست شماره 4) ،این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع حداقل تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل شود.
((….بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم،بر اساس رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ …………….ریال اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانون ی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره …………اداره کل ………….ابلاغ فرمایند.

ب- در مورد کلیه گزارشهایی که در آنها مبلغ مالیات سال مورد نظر اعلام شده اما بنا به دلایلی ضمایم آن در اختیار حوزه قرار نگرفته باشد، باید حداکثر تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر، درآمد مشمول مالیات طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط، اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود (پیوست شماره 5)
((… در گزارش حسابرسی مورخ……. این سازمان که با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی صادر شده است، مالیات شرکت برای عملکرد سال ×× 13 به میزان …………ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ …………ریال بوده است. توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نمایند.

پ- در مورد گزارشهایی که موضوع مالیات مطرح شده، اما به دلایلی مبلغ آن در بند شرط مربوط درج نشده است (شامل گزارشهای مردود و عدم اظهار نظر) موضوع باید حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای زمان مقرر طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود (پیوست شماره 6) :
((به دلیل……….،محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ×× 13 امکانپذیر نبوده است.))
بدیهی است چنانچه در این شرایط به هر دلیل، درآمد مشمول مالیات / زیان شرکت قابل تعیین باشد، این موضوع به نحو مناسب به شرکت و حوزه مالیاتی مربوط اعلام می شود (پیوست شماره 7) .
این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع عمومی شرکت در این خصوص حداقل 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل گردد.

4_ 3- نتیجه رسیدگی به منابع مشمول مالیاتهای تکلیفی شرکت بایستی طبق پیوست شماره 2 تنظیم و ضمیمه گزارش اصلی و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.

5_ 3- چنانچه پس از ارسال گزارش یا مکاتبات انجام شده با حوزه مالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی طبق فرم پیوست شماره 8 در اسرع وقت به حوزه مذکور ابلاغ شود.

4_ سایر موارد

1_ 4- در شرایط استثنایی چنانچه به هر دلیل، امکان حسابرسی یک یا چند شرکت از شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 فراهم نشد، موضوع باید جهت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی به حوزه مربوط اعلام شود. زمان مناسب برای این منظور، محدوده زمانی ارایه گزارش حسابرسی در شرایط عادی است.

2_ 4- نسخه ای از مکاتبات موضوع ماده این دستورالعمل باید به مدیریت طرح و برنامه ارسال شود.

3_ 4- هر گونه ابهام در خصوص بر آورد درآمد مشمول مالیات باید به کمیته مالیاتی ارجاع شود. کمیته مزبور موظف است به فوریت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را ارایه کند.

4_ 4- در هر مورد که طبق نظر ماموران تشخیص مالیات و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد یا مواردی از گزارش حسابرسی یا مکاتبات انجام شده نیازمند اداء توضیح باشد، حسب استعلام آن مراجع، واحد های ذیربط سازمان حسابرسی ملزم به اداء توضیح و رفع اشکال خواهند بود.

5_ 4- فرمهای پیش بینی شده در این دستورالعمل جزء لاینفک گزارشهای حسابرسی می باشند که حسب مورد بایستی به ضمیمه گزارش، تسلیم مراجع ذیربط و حوزه مالیاتی مربوط گردد.

پیوست شماره 1
فرم تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی منهتی به ……..
عطف به کاربرگ مبلغ
ریال ریال
سود قبل از کسر مالیات طبق سود و زیان اضافه (کسر) می شود- تعدیلات عمده مؤثر بر سود بر اساس مندرجات گزارش حسابرس:
شماره بند موضوع

سود قبل از تعدیلات مالیاتی اضافه می شود: هزینه های غیر قابل قبول از لحاظ محاسبه مالیات به شرح فهرست ضمیمه (1) خالص اقلام بدهکار و بستانکارحساب تعدیلات سنواتی مؤثر بر درآمد مشمول مالیات (2) درآمد مشول مالیات قبل از معافیتهای قانون ی
کسر می شود: معافیتهای قانون ی (3)

————————————————-

(1) – بایستی فهرست هزینه های برگشتی با ذکر دلایل برگشت ضمیمه این برگ باشد.
(2) – در محاسبه این رقم توجه به نکات زیر ضروری است:

الف- اقلام بدهکار، ماهیتاً جزو اقلام قابل قبول باشد.

ب- اقلام بستانکار، ماهیتاً جزو اقلام مشمول معافیتهای مالیاتی نباشد.

پ- اقلام بدهکار و بستانکار قبلاً در محاسبات درآمد مشمول مالیات لحاظ نشده باشد.
(3) – در مورد شرکتهای دولتی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص دیگر است، در گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشول مالیات)،درآمد مشمول مالیات باید به تفکیک بخش دولتی و غیر دولتی درج شود. بدیهی است در صورتی که تر کیب سهامداران بیش از دو گروه باشد، فرم فوق و همچنین گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشمول مالیات) . حسب مورد تعدیل می شود.

پیوست شماره 2
فرم مربوط به اعلام وضعیت مالیاتهای تکلیفی عملکرد سال منهتی به….

منابع مالیاتهای تکلیفی شرکت مورد وارسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد:

1_ در مورد مال الاجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم
– مالیات اجاره پرداختی بابت ملک ……به قرار مال الاجاره ماهانه…..کسر و طی ………فقره قبض رسید مالیاتی جمعاً به مبلغ……..ریال پرداخت شده است.
– در کسر و پرداخت مالیات، مقررات موضوعه کلاًرعایت نشده، در نتیجه مبلغ ………ریال در خارج از مهلت مقرر پرداخت شده دقیقاً
مالیات…………پرداخت نشده که بایستی حوزه مالیاتی اقدامات لازم را دراین خصوص به عمل آورد.

2_ در مورد درآمد حقوق ماده 85 ق.م.م

3_ در مورد درآمد حقوق موضوع ماده 86 ق.م.م

4_ در مورد مضاربه موضوع ماده 102 ق.م.م

5_ در مورد حق الوکاله موضوع تبصره 2 ماده 103 ق.م.م

6_ در مورد مالیات ها موضوع ماده 104 ق.م.م

7_ در مورد مالیات موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م

8_ در مورد مالیات حق بیمه موضوع تبصره 5 ماده 109 ق.م.م

9_ در مورد مالیات نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع تبصره‌های 1و 2 ماده 143 ق.م.م
پیوست شماره 3
راهنمای تعیین هزینه های قابل قبول

نوع هزينه
شرايط قابل قبول تلقي شدن
هزينه هاي خدمات و مواد مصرفي در توليد
در صورت انطباق با بند 1 ماده 148 ق.م.م و اصول و ضوابط حسابداري
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
در صورت مطابقت با بند 11  ماده 148 قانون مالياتها
هزينه پايان خدمت و خسارت اخراج و باز خريد کارکنان
در صورت تحقق پرداخت و يا ايجاد ذخيره طبق جزء “و” بند2  ماده 148 قانون مالياتها
هزينه کارمزد مالي(پرداخت شده يا قابل پرداخت به سيستم بانکي و يا مؤسسات اعتباري غير بانکي)
در صورت مطابقت با بند 18  ماده 148 ق.م.م
زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي
در صورت مطابقت با بند 24 ماده 148 قانون مالياتها
ساير هزينه ها
در صورت انطباق با مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاک و يا مصوبات هيأت وزيران و يا قوانين خاص
استهلاک زيان سنوات قبل
در صورت احراز زيان با توجه به بند 12  ماده 148 قانون مالياتها
هزينه هاي مربوط به سنوات قبل
در صورت مطابقت با بند 27  ماده 148 قانون مالياتها

پیوست شماره 4
(مربوط به بخش الف بند 3- 3 دستورالعمل)
شرکت………..
احتراماً؛
پیرو نامه شماره مورخ منضم به گزارش حسابرسی این سازمان، چون زیان قابل قبول آن شرکت راجع به درآمد مشمول مالیات
در گزارش مزبور اظهارنظری نشده است، اینک برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به،باعنایت به رسیدگیهای انجام شده با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی و رعایت احکام قانون ی مالیاتهای مستقیم، بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، بر اسا س رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده، توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات/ زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ ……………ریال تعیین و اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانون ی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره ………… اداره کل ……….ابلاغ فرمایند.

سازمان حسابرسی
مدیرفنی عضو هیأت عامل

پیوست شماره 5
(مربوط به بخش ب بند 3- 3 دستورالعمل)
حوزه مالیاتی شماره
احتراماً؛
عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال / دوره مالی منتهی به ،به استحضار می رسد” در گزارش حسابرسی مورخ این سازمان که با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی و با رعایت مقررات مالیاتی صادر شده است،مالیات عملکرد سال ×× 13 به میزان ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشول مالیات به مبلغ ریال بوده است.”توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید.

سازمان حسابرسی
مدیر فنی عضو هیأت

پیوست شماره 6
(مربوط به بخش پ بند 3- 3 دستورالعمل)
حوزه مالیاتی شماره
احتراماً؛
عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به،به استحضار می رسد این سازمان حسابهای سال ×× 13 شرکت مزبور را با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده، اما به دلیل ……….محاسبه و بر آورد درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ×× 13 امکانپذیر نبوده .” محض اطلاع و همکاری نظر آن حوزه مالیاتی را نسبت به نکات زیر که از دفاتر و اسناد و مدارک شرکت استخراج گردیده است، جلب می نماید:

سازمان حسابرسی
مدیر فنی عضو هیأت عامل

پیوست شماره 7
(مربوط به انتهای بخش 3- 3 دستورالعمل)
حوزه مالیاتی شماره
احتراماً؛
عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به،به استحضار می رسد که این سازمان حسابهای سال ×× 13 شرکت مزبور را با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده است. بر این مبنا و با عنایت به بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، بر اساس رسیدگیها و قضاوتهای بع عمل آمده مشمول مالیات مصوب……………..، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد رسیدگی به مبلغ ………….ریال برآورد می شود.
توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید.

سازمان حسابرسی
مدیر فنی عضو هیأت عامل

پیوست شماره 8
فرم اطلاعیه مربوط به اصلاح گزارش یا مکاتبات قبلی
حوزه مالیات شماره………….
پیرو گزارش تقدیمی به شرکت
پیرو نامه شماره مورخ منضم به اعلام می دارد:
در تعیین زیان به شرح بنا به دلایل و توضیحات زیر اشتباه رخ داده، در نتیجه اقلام مذکور به
درآمد مشمول مالیات و مالیات
ترتیب ریال و ریال بیشتر شناسایی شده اند که بدینوسیله به ترتیب به مبالغ ریال و
کمتر
ریال اصلاح می شوند.
ضمناً در خصوص انطباق موضوع با مصوبه مجمع عمومی، آن حوزه مالیاتی باید عنداللزوم به خود شرکت (یا مدارک ارسالی آن مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط) مراجعه نماید.

سازمان حسابرسی
مدیر فنی عضو هیأت عامل

پیوست شماره 9
مستخرجه از قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها،موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند:

1_ شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

3_ هلال احمر.

4_ کمیته امداد امام.

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

8_ بنیاد 15 خرداد.

9_ سازمان تبلیغات اسلامی.

10_ سازمان تامین اجتماعی.

مستخرجه از قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و
موسسات عمومی غیر دولتی
ماده واحده- عبارتهای زیر به عنوان بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می شود:

11_ فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

12_ موسسه های جهاد نصر جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

مستخرجه از سایر نهادهای عمومی غیر دولتی

13_ بنیاد امور بیماریهای خاص.

14_ کتابخانه حضرت ایت ا… مرعشی.

15_ دفتر تبلیغات اسلامی قم