1

اصلاح مصوبه جایزه متعلقه به محصولات کشاورزی

نظر به اینکه در ذیل جدول پیوست تصویب نامه شماره 39817 / ت 27565 ک مورخ 3 / 9 / 1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت ” در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد.” تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

عبداله رمضان زاده

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 5100 / 4523- 211 مورخ 7 / 8 / 82 ابلاغ گردیده است.