1

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 و 6739 / 210 مورخ 10 / 3 / 89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918 / 44371 مورخ 9 / 4 / 89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمناً طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 عبارت ” تا پایان بهمن 1389 “. جایگزین عبارت ” تا پایان بهمن 1388 ” می گردد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 110994
تاریخ: 30 / 10 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، در اجرای مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 18 / 11 / 1386 و الحاقیه شماره 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1_ اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.

2_ چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانون ی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانون ی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3_ مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1_ 3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

2_ 3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3_ 3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4_ 3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25 % نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2- 3 فوق اقدام نمایند.
در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانون ی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5_ گواهی های موضوع بند 2 و 4- 3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گواهی پرداخت مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای
(موضوع مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 و الحاقیه 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 87 هیأت وزیران)
شماره پرونده

اداره کل امور مالياتي        اداره امور مالياتي شماره              گروه مالياتي شماره          واحد مالياتي شماره
نشاني                                                             تلفن                  شماره پستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
بانک………………………
احتراماً،عطف به درخواست شماره                                  مورخ
شخص حقوقي
تاريخ ثبت
شماره ثبت
محل ثبت
شماره اقتصادي
به نشاني:                                                    تلفن                      شماره پستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
با استناد به تأييديه شماره                   مورخ                 حسابدار رسمي/مؤسسه حسابرسي                  مبني بر انـجام ثبت اصلاحات ارزش کالاهاي سرمايه اي اعتبارات اسنادي موضوع مصوبه فوق الذکر شماره هاي                با تــوجــــه بــه نرخ ارز مـنـدرج در آن اعـتبــــــارات در  دفــاتـر قـانـونـي سـال    13 و شـنــاسـايـــي درآمـد مـربـوط بـه مـبلـغ ا_______________ا ريال (به حروف…………………………………………..) و همچنين با بررسي دفاتر و اسناد و مـدارک ابـــرازي بـــــدينوسـيله گـواهي مي شود نامبرده نسبت به اصلاح حساب دارائيهاي موضوع اعتبارات اسنادي فوق الاشاره بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي در دفاتر قانوني عملکرد سال      13 خود اقدام و در اين ارتباط مبلغ ا_______________ا ريال(به حروف……………………………………………) درآمد نيز شناسايي و ماليات علي الحساب مربوط را نيز به مبلغ ا_______________ا ريال طي قبض شماره                     مورخ                     پرداخت نموده است.
کارشناس ارشد مالياتي                                                                         رئيس گروه مالياتي
نام و نام خانوادگي                                                                                 نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء                                                                                               مهر و امضاء
 
تذکرات:
1- اين گواهي صرفاً جهت ارايه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار ديگري ندارد.
2- اين گواهي به صورت غير مخدوش و بدون خط خوردگي معتبر است.
3- اين گواهي از جمله اسناد رسمي دولتي محسوب مي شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

گواهی عدم شمول مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای
(موضوع مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 و الحاقیه 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 87 هیأت وزیران)

شماره پرونده

اداره کل امور مالياتي        اداره امور مالياتي شماره              گروه مالياتي شماره          واحد مالياتي شماره
نشاني                                                             تلفن                  شماره پستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
بانک………………………
احتراماً،عطف به درخواست شماره                                  مورخ
شخص حقوقي
تاريخ ثبت
شماره ثبت
محل ثبت
شماره اقتصادي
به نشاني:                                                    تلفن                      شماره پستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
با استناد به تأييديه شماره                   مورخ                 حسابدار رسمي/مؤسسه حسابرسي                  مبني بر ثبت کالاهاي سرمايه اي موضوع اعتبارات اسنادي به شماره هاي                با همان نرخ ارز مـنـدرج در آن اعـتبــــــارات مذکور جمعاً به مبلغ ا__________________ا ريال(به حروف…………………………………………..) در دفــاتـر قـانـونـي سـال    13 و تنظيم صورتهاي مالي مورد نظر به آن اساس با بررسي دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي     بدينوسيله گواهي مي شود شرکت مذکور کالاهاي سرمايه اي موضوع اعتبارات اسنادي مورد اشاره را مطابق نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادي در دفاتر قانوني سال       13 ثبت و صورتهاي مالي خود را نيز بر همان اساس تهيه و ارائه نموده و در سنوات بعد نيز هيچگونه تغييري در آن نداشته است لذا در اين خصوص مشمول پرداخت ماليات نخواهد بود.
کارشناس ارشد مالياتي                                                                         رئيس گروه مالياتي
نام و نام خانوادگي                                                                                 نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء                                                                                               مهر و امضاء
 
تذکرات:
1- اين گواهي صرفاً جهت ارايه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار ديگري ندارد.
2- اين گواهي به صورت غير مخدوش و بدون خط خوردگي معتبر است.
3- اين گواهي از جمله اسناد رسمي دولتي محسوب مي شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

مشخصات اعتبارت اسنادی مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86
هیأت وزیران مبالغ به ریال

 

 

رديف
مشخصات اعتبار اسنادي
نام کالاهاي سرمايه اي
سرفصل حساب دارائي مربوط
توضيحات
شماره
تاريخ
نوع ارز
نرخ ارز
ارزش ارزي
نام بانک عامل
معادل ريالي
نام حساب
شماره سند
تاريخ سند
مبلغ ريالي منظور شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شماره: 192976 / ت 33068 ه
تاریخ: 18 / 11 / 1386
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 16451 / 483 / 54
تاریخ: 09 / 02 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام
بازگشت به نامه شماره 119086 مورخ 28 / 12 / 86 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان مالیات سالجاری و سالهای آینده موضوع تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 18 / 11 / 1386 با توجه به مهلت برخورداری از تسهیلات یاد شده موضوع بند (3) تصویب نامه مزبور،مراتب زیر را به استحضار می رساند:

1_ با توجه به مفاد بند (1) تصویب نامه یاد شده چنانچه واردکننده کالاهای سرمایه ای به لحاظ شرایط مندرج در اعتبارت اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واریزی شناخته شود اما رویدادهای مالی خود را بر مبنای نرخ ارز قبلی ثبت و درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط را نیز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تایید اداره امور مالیاتی ذیربط و نیز ارائه تائید حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراین در این خصوص ادارات امور مالیاتی فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل یا شرح مراتب فوق الذکر می نمایند تا بانک مزبور در تسویه حساب با مشتری آنرا مدنظر قرار دهد.

2_ با توجه به بند (2) تصویب نامه یاد شده در مواردی که بهای ارز کالاهای سرمایه ای با شرایط بند (1) تصویب نامه مزبور به اقساط باشد،قیمت تمام شده را بایستی اصلاح و چنانچه قبلاً در سال مالی مربوط هزینه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زیان منظور نموده باشند ذخیره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زیان سنواتی اعمال حساب و مالیات مربوط را در سنوات ذیربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص متمم صادر نمایند، و اقساط پرداختی مؤدی مالیاتی با اضافه مالیات محاسبه شده مورد تسویه قرار گیرد و مابه التفاوت احتمالی از مودی مالیاتی مربوط نیز مطالبه گردد ضمناً مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سیستم بانکی بایستی وصول و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.موضوع اخیر در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پیگیری قرار گیرد.

سید ابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

شماره: 6739 / 210
تاریخ: 10 / 03 / 1389
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 01 / 1387 و 11094 مورخ 30 / 10 / 87 و 135303 / 210 مورخ 24 / 12 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 22939 /ت 44371 ن مورخ 4 / 2 / 89 هیأت محترم وزیران مبنی بر”ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت ” تا تاریخ 1 / 4 / 89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388 ” می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 78918 / 44371
تاریخ: 09 / 04 / 1389
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 3 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 55534 / 89 مورخ 16 / 3 / 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود:

الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید.

ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت ” تا پایان بهمن 1389 ” جایگزین عبارت ” تا پایان بهمن 1388 ” می گردد.

ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939 /ت 44371 ن مورخ 4 / 2 / 1389 می گردد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 3740 / 210
تاریخ: 25 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 192976 / ت 33068 ه
تاریخ: 18 / 11 / 1386
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 135303 / 210
تاریخ: 24 / 12 / 1387
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 1 / 87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر در بند 3 تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 222363 /ت 41355 ه
تاریخ: 29 / 11 / 1387
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918 / 60 مورخ 24 / 5 / 1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود:
در بند (3) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 عبارت تا پایان بهمن 1389 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918 / 44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388 به سال 1389 اصلاح گردیده است.