1

پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق.م.م.

دستورالعمل

در راستای استاندارد سازی اعمال معافیتهای مالیاتی مواد 132 و 138 ق.م.م. به منظورجلوگیری از تضییع حقوق دولت ومودیان محترم مالیاتی با یکسان سازی فرآینداعطای این معافیت درتمامی ادارات امور مالیاتی از طریق صدورگواهی استفاده از معافیت ونظارت مستمر.ضمن ارسال مجموعه فرآیندها و اقدامات اجرائی لازم جهت صدور مجوزهای مربوط به معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است،دراجرای مقررات ماده 219 ق.م.م. و آیین نامه اجرائی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های مالیاتی که برای مالیات عملکرد سنوات 1385 وبه بعدطبق اظهارنامه تسلیمی درخواست استفاده از معافیتهای مذکوررادارند با رعایت مفاد دستورالعمل ارسالی مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم از طریق آن ادارات کل جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان (مودیانیکه برای اولین باردرخواست استفاده از این معافتیها را ارائه نموده اند) منوط به اظهارنظر /صدورگواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد.بدیهی است این امردرخصوص پرونده هائیکه درسنوات قبل نیز نسبت به اعمال معافیت اقدام واین معافیت درعملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد جاری می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور