1

مناطق نمونه گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694- 1 / 842 مورخ 3 / 5 / 1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری –مصوب 1382- تصویب نمود:
مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل واداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می گردد.

 

رديف
منطقه نمونه گردشگري
سطح منطقه
1
منطقه نمونه گردشگري شانديز- خراسان رضوي
بين المللي
2
منطقه نمونه گردشگري جوارم – مازندران
ملي
3
منطقه نمونه گردشگري بندر شرفخانه – آذربايجان شرقي
ملي
4
منطقه نمونه طبيعت گردي آشوراده – گلستان در قالب تفاهم نامه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ومحيط زيست
ملي
5
منطقه نمونه گردشگري مهارلو – فارس
ملي
6
منطقه نمونه گردشگري النگدره – گلستان
استاني
7
منطقه نمونه گردشگري ساحل ليان – بوشهر
ملي