1

فهرست اولویتهای ماده ۱۳۲

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1374 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی , سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های تولیدی ذیربط (موضوع نامه شماره 20953 / 7032 / 4 / 30 مورخ 1 / 8 / 1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی) و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود .

1- فعالیتهای تولیدی و معدنی مشمول اولویت های یک و دو موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 به شرح جداول (1) و (2) پیوست تعیین می شود .

2- کلیه فعالیتهای تولیدی و معدنی به استثنای فعالیتهای مذکور در جداول (1) و (2) و (3) پیوست , مشمول معافیت مالیاتی مربوط به اولویت سه موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 میباشند . این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 4348 /ت/ 100 /ه مورخ 31 / 3 / 1373 میشود .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور