1

سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار دارد

4_ درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت های خدماتی وتوریستی سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأیید هیأت رسیدگی به جلب وحمایت از سرمایه های خارجی قابل استفاده می باشد.

5_ انجام صادرات بیش از حد مقرر ومصرف درآمدهای ارزی بیش از مصارف تعیین شده در این تصویب نامه در چارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می باشد.

6_ کلیه شرکت ها وواحدهای موضوع این تصویب نامه می توانند وجوه ارزی حاصل از فعالیت های خودرا تا حد تأیید شده توسط سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی فنی ایران در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز نموده وحهت مصارف تعیین شده مستقیماً از آن برداشت نمایند.
تبصره – در مورد شرکت هایی که با مشارمت شرکت های دولتی تأسیس می شوند، افتتاح حساب نزد بانک های خارجی منوط به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

7_ به غیر از فعالیت هایی که مشمول اولویت یک موضوع تصویب نامه شماره 1361 /ت 11463 ه مورخ 11 / 2 / 1374 هیأت وزیران ومصوبات جایگزین آن در آینده می گردد، سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته واز شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. افزایش سنواتی معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور