1

شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران می باشد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 7 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 11679 / 100 مورخ 25 / 10 / 1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شهرک صنعتی اشتهارد با همه واحد های مستقر در آن از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور