1

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 4 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489 / 1154- 211 مورخ 31 / 3 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:

1_ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1381،1382 و 1383) به شرح جدول پیوست تعیین می شود.

2_ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره‌های 4 ماده 132 قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن اعلام نماید.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2911 / 2800- 211 مورخ 4 / 5 / 82 ابلاغ گردیده است.