1

تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 3 / 1386 که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور