1

کالای واسطه – یاتاقان کولر

پیرو شماره 5658 / 30 مورخ 25 / 2 / 1372 و شماره 1972- 5 / 30 مورخ 4 / 5 / 1372 وشماره 2388- 5 / 30 مورخ 2 / 6 / 72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850 / 82 / 12249 / 1 مورخ 6 / 7 / 1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی