1

کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد

جناب آقای سید محمود حمیدی
سرپرست محترم فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسلام؛
بازگشت به نامه شماره 5011- 5 / 30 مورخ 2 / 3 / 80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30 / 6 / 64 شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانون ی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2- 3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1 / 4007 مورخ 20 / 4 / 73 این وزارتخانه (کپی پیوست) در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد.

تقی کشاورزمحمدیان
مدیرکل دفتراموراقتصادی