1

اعطای معافیت مالیاتی به شرکت هایی خصوصی صرف نظر از اینکه بخشی از سهام متعلق به دولت باشد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

همانطور که اطلاع دارند، تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 صرفاً شامل اشخاص حقوقی خواهد شد که در بخش های تعاونی وخصوصی فعالیت دارند. بنابراین به منظور رفع ابهام واجرای دقیق مفاد ماده فوق الذکر اعلام می دارد:
شرکت هایی که بیش از 50 % سهام آنها متعلق به دولت باشد نمی توانند از معافیت ماده مذکور استفاده نمایند. لیکن شرکت هایی که بیش از 50 % سهام آنها متعلق به بخش خصوصی باشد از نظر اجرای مقررات ماده 132 اصلاحی خصوصی تلقی گردیده واینگونه شرکت ها می توانند از معافیت مالیاتی صدرالذکر استفاده نمایند.

حیدری کردزنگنه