1

منتفی نمودن ۱۱ شهر به جز کرج به عنوان بیش از ۳۰۰۰۰۰نفر جمعیت

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور بغیر از مراکز استان ها فقط شهر کرج بزرگ بر اساس آخرین سر شماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند “ب”فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره (4) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات ها ی مستقیم که طی بخشنامه شماره 1452 / 295- 211 مورخ 8 / 2 / 83 ابلاغ گردیده موضوعاًمنتفی می باشد.

حیدری کردزنگنه