1

نحوه محاسبه سود و کارمزد تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتینظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه
شماره 10263 مورخ 1384/5/30 با توجه به بخشنامه‌های صادره به
شمـاره‌های 24831/2125-211 مـورخ 1385/6/27 و پـیـروی شماره 200/7951 مورخ 1390/4/6 به اطلاع می‌رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه‌های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد . لذا در اجرای بخشنامه
مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد .

رییس سازمان امور مالیاتی کشور