1

تبصره ۲ ماده ۱۳۲ و ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده مذکور

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 18492 / 4213- 211 مورخ 23 / 10 / 83 و در اجرای تبصره 2 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و همچنین ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده مذکور طبق اعلام مرکز آمار ایران به غیر از مرکز استانها فقط دو شهر کرج و اسلامشهر بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385،دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18492 / 4213 / 211
تاریخ: 23 / 10 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور بغیر از مراکز استان ها فقط شهر کرج بزرگ بر اساس آخرین سر شماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند “ب”فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره (4) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات ها ی مستقیم که طی بخشنامه شماره 1452 / 295- 211 مورخ 8 / 2 / 83 ابلاغ گردیده موضوعاً منتفی می باشد.

حیدری کردزنگنه