1

اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 18242 / ت 39608 ه مورخ 11 / 2 / 1387 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 1380 تعیین می شود جهت اطلاع و بهره برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور (120 کیلومتری شعاع تهران و 30 کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 18242 / ت 39608 ه
تاریخ: 11 / 2 / 1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 1 / 1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور