1

دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد./ 1555 ع

عیسی شهسوارخجسته

دستور العمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 (معافیت موضوع بند “ل” ماده 139 قانون )

ماده 1_ تعریف فعالیتهای انتشاراتی , مطبوعاتی , فرهنگی و هنری موضوع این دستور العمل به شرح زیر است:
الف – فعالیت انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری , تولید فنی , پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
ب – فعالیت مطبوعاتی: مجموعه فعالیهایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی , انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن بصورت چاپی , الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
ج – فعالیت فرهنگی: مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی , ترویج , عرضه ,ارزشیابی , نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری , اجرای صحنه ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پرکردن اوقات فراغت و آموزش های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد. (نظیر جشنوارها, نمایشگاه ها , مسابقات , نقد و بررسی , مراسم و مجامع)
د – فعالیت هنری: مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند خلاقیت , تولید, تکثیر , اجرای صحنه ای , نمایش و توزیع آثار سینمایی, سمعی و بصری , موسیقیایی , هنرهای نمایشی , هنرهای تجسمی و مزمت و بازسازی آثار تاریخی , فرهنگی و باستانی انجام می گردد.

ماده 2_ درآمد حاصل از فعالیت های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و بصورت مکتوب , سعی , بصری و صحنه ای تولید, توزیع و عرضه می گردد از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره 1: فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستور العمل به شرح جدول پیوست می باشد.
تبصره 2: درآمد اشخص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات عاف خواهد بود.
تبصره 3: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های انتشاراتی موضوع بند الف ماده یک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز پروانه نشر در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره 4: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های مطبوعاتی موضوع بند ب ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز فعالیت در امور انتشار مطبوعات یا خبرگزاری و یا اطلاع رسانی در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 5: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های فرهنگی موضوع بند ج ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تاسیس مستقل یا موردی فعالیت ها در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 6: معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده در فعالیت های هنری موضوع بند د ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تولید , نمایش , اجرای صحنه ای , تکثیر, توزیع و فروش اثر هنری در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره 7: برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سایر فعالیت های هنری اعم از احیاء و مرمت آثار تاریخی , فرهنگی و باستانی منوط به ارائه مجوز از سوی میراثفرهنگی کشور خواهد بود.
تبصره 8: اجرای ضوابط مندرج در تبصره‌های 3 , 4 , 5 و 6 این ماده از اول سال مالی 1383 و بعد الزامی بوده و برای سالهای مالی 1381 و 1382 پس از اخذ تاُییدیه انجام فعالیت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 9: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و اعمال معافیت , فهرست مشخصات کامل کلیه مجوزهای صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ ل ” ماده 139 قانون مالیاهای مستقیم هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در قلب بانکهای اطلاعاتی در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در مراکز استان ها به ادارات کلامور مالیاتی تسلیم می نماید.

ماده 8_ فهرست فعالیتهای انتشاراتی , مطبوعاتی , فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل هر دو سال یکبار توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

احمد مسجد جامعی
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی

فهرست فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

رديف
طبقه فعاليت
نوع فعاليت
فعاليتهاي مشمول
1
انتشاراتي
انتشار کتاب
نويسندگي(تحقيق،تأليف،ترجمه،تصحيح،گردآوري)ويراستاري، صفحه آرايي،صفحه بندي،حروفچيني،خطاطي،طراحي جلد، بازنويسي،نشرکتاب،اعم از کاغذي يا الکترونيکي،پخش و فروش کتاب
2
مطبوعاتي
1-2- توليد ونشر خبر و اطلاعات
توليد خبر- عکاسي- نقد و بررسي خبر- خبرگزاري- تفسير- توليد و پردازش اطلاعات- اطلاعات رساني مکتوب يا الکترونيکي که شامل آگهي و تبليغات نخواهد شد.
2-2- انتشارات نشريات و مطبوعات
نويسندگي- گزارشگري- تفسير و نقد خبر- روزنامه نگاري- عکاسي- گرافيست و کاريکاتورمطبوعات- مديريت تحريريه مطبوعاتي- نشر و پخش و فروش نشريات و مطبوعات
3
فرهنگي
1-3- مسابقات فرهنگي و هنري
مسابقات کتاب خواني، قرآني و هنري.
2-3- جشنواره هاي فرهنگي و هنري
مراسم- نمايشگاه- مسابقات و نشست ها که به صورت داخلي و بين المللي انجام مي گيرد.
3-3- نمايشگاه فرهنگي و هنري
نمايشگاه کتاب- مطبوعات، هنرهاي تجسمي.
4-3- مراسم و مجامع فرهنگي و هنري
شبهاي شعر وادب- نقد و بررسي کتاب و آثار هنري و سينمايي- بزرگداشت ها- يادبودها- همايش ها- کنگره ها و ساير نشستهاي فرهنگي و هنري.
5-3- کتابخانه عمومي
راه اندازي کتابخانه عمومي و اداره آن را در برمي گيرد.
4
هنري
1-4-توليد،تکثير،توزيع و نمايش فيلم
فيلمنامه نويسي- تهيه کنندگي- کارگرداني- صدابرداري- صداگذاري- فيلمبرداري- طراحي صحنه و لباس- تدوينگري- مديريت تدارکات- فيلمبرداري- جلوه هاي ويژه- بازيگري- بدل کاري- چهره پردازي- خدمات لابراتوري فيلم سازي- عکاسي- گويندگي- منشي گري صحنه- مديريت توليد فيلم- آهنگسازي- دوبلوري- انيميشن سازي- مستندسازي- مونتازگري- بازيگرداني- نورپردازي- دستيارکارگردان و صدابرداري و نمايش فيلم و پخش و فروش آثار تصويري
2-4- توليد،تکثير،توزيع و اجراي صحنه اي موسيقي- پخش و فروش آثار صوتي و تصويري
آهنگسازي- تنظيم کننده آهنگ- نوازندگي- شعر- خوانندگي- ضبط و صداگذاري و تکنوازي- پخش و فروش آثار صوتي
3-4- تئاتر و نمايش صحنه اي
 نمايشنامه نويسي- کارگرداني- تهيه کنندگي- صدابرداري- طراحي صحنه- نورپردازي- بازيگري- مديريت تدارکات- چهره پردازي-  نمايش صحنه اي(scene). روحوضي، پرده خواني،تعزيه،خيمه شب بازي،عروسکي،سياه بازي و خياباني.
4-4- هنرهاي تجسمي
نقاشي- طراحي- خوشنويسي- مجسمه سازي- نگارگري