1

تمدید معافیتهای صادراتی

هیات وزیران درجلسه مورخ 30 / 7 / 1374 بنابه پیشنهاد شماره 105874 مورخ 4 / 4 / 1374 وزارت صنایع و به استناد بند (الف) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود. تصویبنامه شماره 54914 /ت 552 ه مورخ 23 / 12 / 1371 وفهرست پیوست آن برای سال 1373 وسالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور