1

اصلاح تعرفه گمرکی۷۷۲۸/۴۰به ۷۲۲۸/۴۰

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر رونوشت نامه شماره 8103864 مورخ 20 / 3 / 1381 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مبنی بر اصلاح شماره تعرفه گمرکی از 40 / 7728 به 40 / 7228 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی

گمرک ایران – دفتر امور واردات
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره 8103048 مورخ 5 / 3 / 1381 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1044- 5005- 73 مورخ 12 / 3 / 1381 وزارت صنایع و معادن خواهشمند است در ردیف 6 جدول پیوست نامه فوق الذکر شماره تعرفه گمرکی از 40 / 7728 به 40 / 7728 اصلاح و مراتب را جهت بهره برداری واقدام مقتضی به دوایر ذیربط منعکس فرمایید.

سید عباس حسینی
مدیرکل مقررات صادرات و واردات