1

صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایراننظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر میشود در ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 و اصلاحیه مورخ 26 / 11 / 76 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف میباشد.

عیسی شهسوارخجسته