1

معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه بر اساس آیین نامه های اجرائی بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 81 و بند”ب” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 5514 / ت 26441 ه مورخ 29 / 2 / 81 و 1020 / ت 28345 ه مورخ 16 / 1 / 82 (تصاویر پیوست) و به منظور تحقق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،به صادر کنندگان کالا و خدمات جوایزی پرداخت می شود، بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق آیین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند “ب” ماده 113 قانون یاد شده خواهند بود. ضمناً تصویر نامه شماره 14577 / 28345 مورخ 24 / 3 / 82 دبیرخانه هیأت محترم دولت مبنی بر اصلاح عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور” به ” از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور ” ارسال می گردد.

عیسی شهسوارخجسته

پیوست:

شماره: 14577 / 28345
تاریخ: 24 / 03 / 1382
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران

نظر به اینکه در ماده 16 آیین نامه اجرایی بند”ب” تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 1020 / ت 28345 ه مورخ 16 / 1 / 1382 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور” به اشتباه ” از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور” تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

عبداله رمضان زاده

شماره: 1020 / ت 28345 ه
تاریخ: 16 / 01 / 1382
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 1 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بوودجه سال 1382 کل کشور”

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (000 , 000 , 000 , 000 , 1) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور، خدمات اطلاع رسانی، تهیه و تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرضه صادرات، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، پرداخت بخشی از هزینه های هیئت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، کمک به اجرای برنامه های کارگروهی توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “ب” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارت صادرکنندگان در سال های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد رسید.

ماده 3_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تراز 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382،صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد، ما به التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نماید.

ماده 4_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، ” جوایز صادراتی ” متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود.

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

ب- جوایز صادر کنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می شود:

 

 رديف
درصد ارزش افزوده
ميزان جايزه بر اساس قيمت پايه صادراتي
1
کمتر از 10%
نيم درصد
2
بين 10% تا20%
1%
3
بين 20% تا30%
5/1%
4
بين 30% تا50%
2%
5
50% به بالا
3%

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
ت- جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

ماده 5_ صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده 4 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

الف- بازار جدید برای هر کالاو یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

ب- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

پ- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند، نخواهد بود.
ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، طی دوسال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است

ماده 6_ صدور کالا ها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه علاوه بر جوایز مندرج در مواد 4 و 5 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می باشد.

ماده 7_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک در صد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

ماده 8_ جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.

ماده 9_ جوایز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادر کنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می نمایند، نخواهد بود.

ماده 10_ جایزه صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1 / 1 / 1382 تا 28 / 12 / 1382 باشد.

ماده 11_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود. صادر کنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

ماده 12_ جوایز صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

ماده 13_ برای دریافت جوایز صادراتی، احراز صادر کننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.

ماده 14_ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.
ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

ماده 15_ شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند،برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده 4 و با ارائه مدارک مطرح در این آیین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود.

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8 % جایزه صادراتی خواهد بود:

1_ ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

2_ ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

3_ ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 677 / ت/ 22738 ه مورخ 23 / 1 / 1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

ماده 16_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادر کنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می باشد.
تبصره – مطالبات تعهد شده سال 1381 صادر کنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می باشد.

ماده 17_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

ماده 18_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 5514 / ت 26441 ه
تاریخ: 29 / 02 / 1381
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه – وزارت صنایع و معادن
وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1812 / 1 مورخ 14 / 2 / 1381 وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور”

ماده 1_ پنجاه درصد (50 %) از درآمد حاصل از یک درصد (1 %) اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران برای اجرای بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور اختصاص می یابد.

ماده 2_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از (7900) ریال به ازای هر دلار در طول سال 1381،مابه التفاوت قیمت ارز در روز فروش ارز حاصل از صادرات شبکه بانکی کشور تا (7900) ریال از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط، برابر دستورالعملی که نه تایید کارگروه چهار نفره مرکب از وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد.

ماده 3_ بخشی از یارانه های صادراتی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد از محل اعتبارات بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 4_ پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی از محل اعتبارات ردیف 503611 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در چارچوب موافقت نامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی مبادله می شود، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5_ پرداخت جوایز به کالاهای صادراتی بر اساس موازین زیر انجام می پذیرد.

الف- کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی، موضوع تصویب نامه شماره 12721 / ت 16151 ه مورخ 8 / 11 / 1374 هیأت وزیران موظف است نسبت به تعیین و اعلام میزان دقیق ارزش افزوده کالاهای صادراتی اقدام نمایند.

ب- جایزه صادرات متناسب با ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدول زیر قابل پرداخت خواهد بود.

 

رديف
درصد ارزش افزوده
ميزان جايزه صادراتي منطقه
1
کمتر از 10%
0
2
بين 10%تا 20%
1%
3
بين 20%تا30%
5/1%
4
بين 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%

تبصره 1: مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های مصوب کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.

تبصره 2: جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

ماده 6_ صدور کالا و خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

الف- بازار جدید برای هر کالا یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا یا خدمت ایرانی به آنجا صادر نشده باشد.

ب- صدور کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط فروش کالا، مدارک حمل کالا و مدارک ترخیص کالا از گمرک بازار هدف که به تأیید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،محقق می گردد.

پ- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مزکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

تبصره: این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان به بازارهای جدید واجد شرایط مذکور خواهد بود.

ماده 7_ صدور کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

الف- کالا و یا خدمت جدید صادراتی، کالا و یا خدمتی است که صدور آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد.

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

ماده 8_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهو ر