1

معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها

نامه شماره 1519 / 251 مکرر مورخ 8 / 12 / 1377 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3 / 8 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مفاد نامه یادشده عبارت از این است که ” چون از اتحادیه های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است , موضوع بمنظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب مینماید . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح زیر اعلام رای مینماید: مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آنستکه صفت ”تولیدی “ هم مربوط به شرکتهای تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون اتحادیه ها علی الاصول برای امر تولید تشکیل نمی شوند , علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکتهای تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها مشمول معافیت ماده 142 یادشده خواهند بود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده