1

بخشنامه در خصوص رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود

جناب آقای سمیعی
معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام احتراماً عطف به نامه شماره 10048 / 1537- 211 مورخ 30 / 5 / 84،به استحضار می رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد .

حمید حاجی پور
معاون امور فنی و اقتصادی