1

عدم شمول بنیاد مستضعفان نسبت به مالیآت سهام

پیرو دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24 / 4 / 1372 ودرارتباط بابند 4 آن متذکر میگردد که باتوجه به معافیت بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی نقل انتقال سهام بنیاد مذکور در شرکتها نیز که مستقیما از طرف خود بنیاد منتقل میگردد مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره الحاقی بماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 7 / 2 / 71 به تصویب شورای اسلامی رسیده وهمچنین مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام موضوع بخشنامه شماره 3564 / 193 / 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 1368 نخواهدبود.