1

استهلاک تجدید ارز مالی داراییهای وزارت نیرو

وزارت اموراقتصادی ودارائی
وزارت نیرو

هیات وزیران درجلسه مورخ 5 / 6 / 1374 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ونیرو،به استناد ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. عبارت زیربه انتهای تبصره 10 جدول استهلاک موضوع تصویبنامه شماره 44980 /ت/ 1439 ه مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه میشود. “منابع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو ازتاریخ 1 / 1 / 1372 برای یک بار از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.”

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور