1

اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ برنامه سوم تصویب نامه ۸۰/۴/۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 12 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579 / 1 مورخ 24 / 6 / 1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در سطر دوم ماده 1 تصویب نامه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت ” (مشهود وغیر مشهود) “پس از عبارت “دارایی های ثابت” اضافه شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور