1

عدم تعلق عوارض نقل و انتقال سهام در سال ۷۵

نظر به اینکه در مورد وصول عوارض مربوط به نقل و انتقال سهام شرکتها موضوع تبصره 64 قانون بودجه سال 1374 ابهاماتی بروز و سوالهای متعددی مطرح شده استه لزوماً یادآوری می نماید چون مفاد تبصره مذکور در قانون بودجه سال 1375 پیش بینی نگردیده لذا اجرای مقررات تبصره مذکور برای سال 1375 فاقد مجوز قانون ی است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی