1

در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردفتر فنی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر باینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است،لذا بلحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد: حسب مقررات ماده 62 قانون مذکور و بند ک ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه،شرکتهای دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد،و همچنین شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است . در صورتیکه در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یک بار اقدام به تجدید دارائیهای ثابت نمایند،چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارائی های ثابت به تائید مجمع عمومی رسیده است،نتایج حاصل را در دفاتر قانون ی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند،در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نخواهد بود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه