1

شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها

احتراماً،عطف به رونوشت نامه شماره 6472 / 710- 211 مورخ 12 / 4 / 1384 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور،به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل وانتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد.

حمید مجرد
مدیر کل

سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت عملیاتی
فهرست شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی
مالیات نقل و ا نتقال سهام

 

رديف
مراکز وصول
شماره حساب
کد شعبه
نام بانک /شعبه
1
آذربايجان شرقي
96512
بانک ملي ـ شعبه مرکزي تبريز
2
آذربايجان غربي
96514
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي اروميه
3
اردبيل
96510
4861
بانک ملي ـ شعبه دارائي
4
اصفهان
96015
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي اصفهان
5
ايلام
96518
 
بانک ملي ـ شعبه مرکزي ايلام
6
بوشهر
96522
7707
بانک ملي ـ شعبه دارائي بوشهر
7
تهران
96524
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي استان تهران
8
چهارمحال بختياري
96526
3272
بانک ملي ـ شعبه دارائي
9
خراسان جنوبي
96528
9011
بانک ملي ـ شعبه مرکزي بيرجند
10
خراسان رضوي
90037
8551
بانک ملي ـ شعبه دارائي مشهد
11
خراسان شمالي
96601
8698
بانک ملي ـ شعبه ميدان دولت
12
خوزستان
96530
6501
بانک ملي ـ شعبه اهواز
13
زنجان
90032
4320
بانک ملي ـ شعبه دارائي
14
سمنان
96534
بانک ملي ـ شعبه مرکزي سمنان
15
سيستان وبلوچستان
96536
8305
بانک ملي ـ شعبه خيابان آزادي
16
فارس
96538
7216
بانک ملي ـ شعبه دارائي شيراز
17
قزوين
96562
بانک ملي ـ شعبه دارائي قزوين
18
قم
96560
2701
بانک ملي ـ شعبه مرکزي سنندج
19
کردستان
96540
5501
بانک ملي ـ شعبه سنندج
20
کرمان
96542
8011
بانک ملي ـ شعبه خيابان قدس
21
کرمانشاه
96228
 
بانک ملي ـ شعبه کرمانشاه
22
کهکيلويه و بوير احمد
96544
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي ياسوج
23
گلستان
96564
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي گرگان
24
گيلان
96546
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي
25
لرستان
96548
 
بانک ملي ـ شعبه مرکزي خرم آباد
26
مازندران
96550
 
بانک ملي ـ شعبه مرکزي
27
مرکزي
96552
2812
بانک ملي ـ شعبه ميدان دارائي اراک
28
هرمزگان
96554
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي
29
همدان
96556
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي
30
يزد
96558
 
بانک ملي ـ شعبه دارائي يزد