1

مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتینظر به این که در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است ، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یادآور می‌گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه تقسیط می‌گردد ، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید .

علی اکبر عرب مازار
به موجب رای شماره 330 مورخ 1389/8/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره هـ/87/983 مورخ 1389/8/23) بخشنامه فوق در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه از تاریخ صدور ابطال گردیده است .