1

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27 / 2 / 84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده،جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574 / 171
تاریخ: 09 / 02 / 1384
پیوست:

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی
مصوب 1376

موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون ی مدنی مصوب 29 / 4 / 1376،زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟
نظر مجلس:
– منظور از زمان تادیه،زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1384 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی