1

شمول کمک‌های نقدی برای بازسازی غزه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیدر راستای مصوبه شماره 24872/ت 24559هـ مورخ 1380/5/27 هیئت وزیران ، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مودی محسوب می‌گردد و حسب اعلام معاون اجرایی رئیس‌جمهور ، طی نامه شماره 215471 مورخ 1387/11/7 ، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می‌باشد ، حسابهای ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد .

1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه .

2- شماره حساب ارزی (یوروئی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه .

3- شماره حساب ارزی (دلاری) 703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه .

سازمان امور مالیاتی کشور