1

بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها ی موضوع 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر تصویب نامه شماره 7386 /ت 28496 ه مورخ 17 / 12 / 1382 هیات محترم وزیران موضوع ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169 / 28496 مورخ 27 / 2 / 1382 دبیر محترم هیات دولت جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 9169 / 28496
تاریخ: 27 / 02 / 1382
پیوست: دارد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

نظر به اینکه ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن , موضوع تصویب نامه شماره 7386 /ت 28496 ه مورخ 17 / 2 / 1382 , به اشتباه تحریر شده است , لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد:
ماده 12 – هزینه های موضوع قسمت اخیرماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود . انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می رسد.

عبدا….رمضان زاده

شماره: 7386 / ت 28496 ه
تاریخ: 07 / 02 / 1382
پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 2 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 01 / 245719 مورخ 27 / 12 / 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و
ارتباطات کشور”

ماده 1_ به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف: گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (i.c.T) جهت تحقیق اقتصاد ” دانایی محور” در راستای توسعه پایدار ملی.
ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه i.c.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا.
ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی.
د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه icT شامل شبکه دسترسی،امنیت،قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات.
ه: توسعه زمینها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعهicT
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع” توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات” (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند.

ماده 2_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده 3_ برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد:
الف: طرح دولت الکترونیکی (سیستم،شبکه مجازی، قانون و امنیت)
ب: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت های دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د: طرح کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
ه: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت.
و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای.
ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری.

ماده 4_ دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطللاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاهها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد.

ماده 5_ کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1: وزرا و رؤسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2: نماینده ویژه رییس جمهور (دبیرشورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری،نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند.

ماده 7_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده 3 این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نمایند:
الف:واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی.
ب: سرمایه گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج: عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید.
د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
ه: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فناوری ازتباطات و اطلاعات.
و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده 3 در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان ها) .
ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاهها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت های دولتی ذی ربط.

ماده 8_ به منظور احتراز از توسعه تصدی های دولتی و همچنین بسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد 2 و 3 و تبصره (2) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قرار دادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ماده 9_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.

تبصره: گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول ریس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

ماده 10_ وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11_ وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.

ماده 12_ هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحی های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره: تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 13_ فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری،ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرار داد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد.
عقد قرار دادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14_ جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه “تکفا” در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 15_ به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده 3 جهت اجرا ابلاغ می گردد. هر گونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.

ماده 16_ هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای “الف””ب” “ت”،”ث”و “ج” تبصره 13 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد.

محمد رضاعارف
معاون اول رییس جمهور