1

حق مدیریت سازمان صنایع ملی

اداره کل مالیات برشرکتهابه طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران باستناد قسمت اخیرماده 4 اساسنامه خودابتدایک درهزارو سپس دو درصد فروش شرکتهای تحت پوشش سازمان رابه عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده وشرکتهای ذیربط نیزوجوه پرداختی به شرح فوق رادرحساب هزینه خود منظور نموده اند چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکرشرکتها با مقررات مالیاتی مورد تردیدبعضی ازماموران تشخیص مالیات بوده وازطرف عدم قبول این وجوه به حساب هزینه های قابل قبول مورداعتراض مودیان ذیربط میباشد، لذابه موجب این بخشنامه که منطبق باتصمیم مورخ 22 / 9 / 1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرائی نخست وزیری نیزمیباشد لزوماً یادآورمیشودکه چون پذیرش وجوه مذکوربه حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان آنها فاقد مجوز قانون ی است بنابراین ماموران تشخیص مالیات ومراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی ازقبول این گونه هزینه هابه حساب هزینه قابل قبول مودی خودداری نمایند.

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی