1

هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

عطف به نامه شماره 247- 7 / 7 / 75 اشعار میدارد: منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن , این نیست که در هر مورد بتوان هزینه های تاسیس و همچنین هزینه های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه ها عموماً بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری و بطور مساوی مستهلک گردند .

محمدعلی خوش اخلاق
رئیس شورای عالی مالیاتی