1

جدول استهلاک داراییهای جدید ارزیابی شده بانکها

جناب آقای دکترسید محمدحسین عادلی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عطف بنامه شماره 31 /م ه مورخ 16 / 1 / 71 مفاد بند 2 مصوبه هفتصد وهشتاد و نهمین صورتجلسه مورخ 22 / 12 / 1371 شورای پول و اعتبار درخصوص جدول استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها مورد بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره 3 تصویب نامه شماره 44980 /ت 439 مورخ 5 / 5 / 1368 هیات وزیران موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها بشرح جدول پیوست این نامه مورد تائید این وزارت میباشد ضمنا”اعمال استهلاک بشرح جدول مزبور در صورتهای مالی هر بانک از ابتدای مهرماه سالجاری به بعدازنظر این وزارت قابل قبول میباشد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی و دارائی

جدول استهلاک 52 ساله دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها موضوع تبصره 3 تصویب نامه شماره 44980 /ت 439- 5 / 5 / 1368 هیات وزیران مستندا” به مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 که در تاریخ 25 / 4 / 1372 به تائید وزارت اموراقتصادی و دارائی رسیده است بشرح زیر میباشد.

ردیف،سال،درصداستهلاک،مجموع،درصد استهلاک 1،1373،00 / 1،00 / 1 2،1374،25 / 1،25 / 2 3،1375،50 / 1،75 / 3 4،1376،75 / 1،5 / 5 5،1377،00 / 2،50 / 7 6،1378،25 / 2،75 / 9 7،1379،50 / 2،25 / 12 8،1380،75 / 2،00 / 15 9،1381،00 / 3،00 / 18 10،1382،25 / 3،25 / 21 11،1383،50 / 3،75 / 24 12،1384،75 / 3،50 / 28 13،1385،00 / 4،50 / 32 14،1386،25 / 4،75 / 36 15،1387،50 / 4،25 / 41 16،1388،75 / 4،00 / 46 17،1389،00 / 5،00 / 51 18،1390،25 / 5،25 / 56 19،1391،50 / 5،75 / 61 20،1392،75 / 5،5 / 67 21،1393،00 / 6،5 / 73 22،1394،25 / 6،75 / 79 23،1395،50 / 6،25 / 86 24،1396،75 / 6،00 / 93 25،1397،00 / 7،00 / 100 استهلاک بصورت سالانه و بروش اعمال نرخ استهلاک هرسال نسبت به کل مبلغ افزایش یافته ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها محاسبه خواهد شد.

وزارت اموراقتصادی ودارائی