1

استهلاک دارائیهای بانکها

جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار
معاون محترم درآمدهای مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 22 / 10 / 1376 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 5 / 5 / 1368 هیأت وزیران) بدینوسیله جدول حاوی نرخهای استهلاک دارائی های قابل استهلاک (به استثناء زمین و سرقفلی) بانکها طبق دستورالعمل های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه 1341 , هفده آذرماه 1349 , هجدهم دیماه 1362 و نوزدهم فروردین ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می نماید .

حسین نمازی
وزیر اموراقتصادی و دارائی