1

اصلاح جدول استهلاک دارایی های صنعت برق ،نفت وپتروشیمی و تبصره های ۱و۱۰جدول مزبور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارائیهای قابل استهلاک صنعت برق و صنایع نفت و پتروشیمی , موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و تبصره‌های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.

عیسی شهسوار خجسته

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

شرح دارايي هاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
ملاحظات
روش نزولي
روش مستقيم
گروه20- صنايع نفت و پتروشيمي
1- زمينهاي چاههاي هيدروکربوري، کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات اکتشافي،توسعه اي توليد و بهره برداري مخازن هيدروکربوري زميني و دريايي، فلات قاره،مخازن و پايه هاي صادراتي هيدروکربوري و کليه موارد مشابه مرتبط با آن.
12 سال
2- کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد بهره برداري و توزيع گاز در کشور و کليهٌ موارد مشابه مرتبط با آن.
12 سال
3- کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات آب و برق و بخار مرتبط به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
12 سال
4- کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد مواد پتروشيمي.
15 سال
5- کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات تصفيه نفت خام توسط پالايشگاهها و توزيع فرآورده هاي نفتي
15 سال
6- کليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوط به ايستگاهها و تلمبه خانه هاي تقويت فشار
12 سال
7- کليه ماشين آلات،تجهيزات و تأسيسات خاص حفاري با عمر مفيد شش سال
6سال
ب: برق(گروه39)
وسايل و تجهيزات توليد( نيرو گاههاي بخاري و ديزلي)
1- ديگ بخار و تجهيزات مربوطه
20 سال
2- توربوژنراتور و تجهيزات مربوطه
20 سال
3- مولد هاي ديزلي و تجهيزات مربوطه
20سال
وسايل و تجهيزات توليد (نيروگاههاي گازي)
1- توليد ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهيزات مربوطه
15سال
وسايل و تجهيزات و توليد ( نيروگاههاي چرخه ترکيبي)
1- ديگ بخار و تجهيزات مربوطه
20 سال
2- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهيزات مربوطه
20 سال
3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهاي گازي و تجهيزات مربوطه
15 سال
مخازن سوخت و تجهيزات
1- مخازن سوخت و تجهيزات توليد(اعم از گازي،بخاري و ديزلي)
20 سال
وسايل و تجهيزات توليد(برق آبي)
1- مخازن،سدها و آبروها مربوط به تاسيسات توليد
50 سال
2- توربين ها، ژنرراتورها و چرخهاي آبي
30سال
وسايل و تجهيزات انتقال
1- ساختمانهاي محل نصب تاسيسات پستها
35 سال
2- وسايل و تجهيزات پستها
20 سال
3- خطوط انتقال و تجهيزات مربوطه(تيرها،برجها،سيم،کابل،مقره،و….)
25 سال
وسايل و تجهيزات توزيع
1- ساختمانهاي محل نصب پستهاي توزيع
35 سال
2- پستها و تجهيزات مربوطه
25 سال
3- تيرها،برجها،سيمهاي هوايي و کابلهاي زميني
20سال
4- کنتورها و کابل سرويس مشترکين
20 سال
5- تاسيسات روشنايي معابر
15 سال
تاسيسات ديسپاچينگ
1- ساختمانهاي محل نصب تاسيسات ديسپاچينگ
35 سال
2- تجهيزات کامپيوتر مراکز کنترل
10 سال
3- تجهيزات مخابراتي مراکز
10سال
4- ساير تجهيزات
10سال
ساختمانها و جاده ها
1- ساختمانهاي محل نصب تاسيسات و تجهيزات توليد برق
40سال
2- جاده ها و راه آهن مربوط به تاسيسات توليد
40سال
3- ساير تجهيزات توليد
20 سال
ساير داراييها مطابق نرخهاي مذکور در گروه هاي قبلي (حسب مورد)
گروه 40- دارائيهاي ثابت خاص سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري و ساير موسسات و شرکتهائي که در زمينه بانکداري الکترونيک، فن آوري هاي مربوطه و نيز خدمات مشابه فعاليت مي نمايد:
1- دستگاههاي کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهي، چک زني، پول شمار
4 سال
2- دستگاههاي خود پرداز(ATM)، کارت خوان(POS)، صدور کارت، پين پد(Pin pad)، وب کيوسک(Web Kiosk)
5 سال
3- دستگاههاي سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زني
6 سال

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

تذکرات و توضيحات اصلاحي:
تبصره1) در مواردي که استهلاک بر اساس مدت(روش مستقيم) تعيين شده است،نسبت به مانده مستهلک نشده دارايي ها در اولين سال مالياتي مشمول اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به شرخ زير عمل خواهد شد.
الف- در صورتيکه مدت استهلاک دارائيهاي موضوع اين جدول بيش از مدت تعيين شده استهلاک  در جدول سابق باشد، ارزش دفتري دارايي( مابه التفاوت بهاي تمام شده دارائي با ذخيره استهلاک انباشته)ظرف مدت باقي مانده از سال اول اجراي اين جدول مستهلک خواهد شد.
ب- در صورتيکه مدت استهلاک دارائيهاي موضوع اين جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، ارزش دفتري دارايي ظرف مدت باقي مانده طبق جدول جديد مستهلک خواهد شد. در صورتيکه مدت باقي مانده معادل يا کمتر از يکسال باشد،کل مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
مدت باقي مانده استهلاک مندرج در بندهاي فوق الذکر عبارتست از: مدت مستهلک شده دارايي- مدت استهلاک دارايي طبق جدول جديد)
به منظور روشن تر شدن موضوع به مثال هاي زير توجه گردد:
1- چنانچه دارايي در تاريخ 20/12/1375 به قيمت تمام شده 000/000/20ريال خريداري و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفيد آن طبق جدول قديم 10سال و طبق جدول جديد 15 سال باشد هزينه استهلاک سال 1381 آن به شرح زير محاسبه خواهد شد.
استهلاک هر سال طبق جدول قديم                                                                   000/000/2= 10÷ 000/000/20
استهلاک انباشته دارايي که 5 سال از عمر مفيد آن گذشته است(در پايان سال 1380)  000/000/10= 5× 000/000/2
ارزش دفتري دارايي در پايان سال 1380                                                 000/000/10= 000/000/10- 000/000/20
مدت عمر مفيد باقي مانده طبق جدول جديد (به سال)                                                                       10= 5-15
هزينه استهلاک سال 1381 دارايي                                                                      000/000/1= 10÷ 000/000/10
2- چنانچه دارايي در تاريخ 5/12/1377 به قيمت تمام شده 000/000/50ريال خريداري و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفيد آن طبق جدول قديم 10 سال و طبق جدول جديد 8 سال باشد، هزينه استهلاک سال 1381 آن به شرح زير محاسبه خواهد شد.
استهلاک هر سال طبق جدول قديم                                                                      000/000/5= 10÷000/000/50
استهلاک انباشته دارايي که 3 سال از عمر مفيد آن گذشته است(در پايان سال 1380)    000/000/15= 3× 000/000/5
ارزش دفتري دارايي در پايان سال 1380                                                   000/000/35= 000/000/15- 000/000/50
مدت عمر مفيد باقي مانده طبق جدول جديد (به سال)                                                                             5=3-8
هزينه استهلاک سال 1381 دارايي                                                                          000/000/7= 5÷000/000/35
تبصره10) افزايش بهاي دارائيهاي موسسه ناشي از تجديد ارزيابي قابل استهلاک نخواهد بود،لکن در مورد شرکتهاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شرکتهاي دولتي مذکور باشد و در اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي دارائيهاي ثابت خود را تجديد ارزيابي بنمايد، افزايش بهاي دارائيهاي تجديد ارزيابي شده به علاوه قيمت دفتري جمعاً بر اساس دو برابر مدت و يا نصف نرخهاي مقرر در اين جدول مستهلک خواهد شد، به استثناء دارائيهاي موضوع گروه 20 جدول(صنايع نفت و پتروشيمي) و گروه 39جدول(صنعت آب و برق)که در صورت تجديد ارزيابي نيز بر مبناي همان مدت يا نرخ تعيين شده در اين جدول استهلاک پذير خواهند بود.