1

ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ شورای عالی مالیاتی در مورد چگونگی مواجهه با آن دسته از بدهکاران که از بودجه دولتی استفاده می‌کنندبه پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 1389/10/27 شـورای عـالی مـالیاتـی راجـع بـه تعـییـن تکـلیف واحـدهـای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند ، مبنی بر این که «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور