1

رعایت ضریب مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف با توجه به جدول ضرائب مالیاتی سال مورد نظر

اداره کل امور مالیاتی

نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در خصوص موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بدون رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره یاد شده و بدون بررسی دقیق و کافی در جدول ضرایب مالیاتی سال مورد نظر اقدام به تعیین ضریب می نماید . لدا ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های مذکور پس از حصول اطمینان از فقدان ضریب مالیاتی برای فعالیت اقتصادی مورد نظر در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوط و همچنین در مواردیکه برای تعیین ضریب ابهام دارند پس از استعلام از دفتر خدمات مالیاتی و رفع ابهام،با امعان نظر به ضریب مالیاتی مشاغل مشابه و نیز بر اساس واقعیات اقتصادی دوره مورد نظر و رعایت منویات ماده 154 قانون ،و در راستای سیاستهای سازمان مبنی بر تشویق مودیان و فعالان اقتصادی به نگهداری دفاتر و ارائه اسناد و مدارک و پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی و با دلایل متقن،اقدام به تعیین ضریب می نمایند .
همچنین ضمن ارسال دو فقره فرم درخواست تعیین ضریب مالیاتی و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده مذکور،مقتضی است تا منبعد رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ابوالجمعی آن اداره کل در خصوص تعیین ضریب مالیاتی را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست (و صرفاً از طریق اداره کل) به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند .
مدیران کل امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود .

محمد قاسم پناهی