1

رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۸۶ مؤدیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال ۸۸

دستورالعمل

احتراماً، پیرو دستور العمل شماره 75174 / 1882 / 232 مورخ 30 / 7 / 1387 و بخشنامه شماره 127301 مورخ 7 / 12 / 1387 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 و رانندگان تاکسی تا 30 / 9 / 1387 و 25 / 12 / 1387 در اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران،با عنایت به مقررات ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و تسلیم اظهارنامه توسط اکثر صاحبان مشاغل مذکور تا پایان تیرماه سال 1387،مقتضی است به منظور عدم شمول مرور زمان مالیاتی،ترتیبی اتخاذ گرددتا پرونده های مالیاتی کلیه مؤدیان مزبور که در فرصت قانون ی و یا در مهلت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام نموده و مشمول توافق و تفاهم خود اظهاری حسب مورد نشده اند و یا در اجرای ماده 158 بعنوان نمونه انتخاب شده اند،تا پایان تیرماه سال 1388 مورد رسیدگی و برگ تشخیص مالیات مربوط صادر گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 75174 / 1882 / 232
تاریخ: 30 / 07 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره 122661 / 41039 مورخ 21 / 7 / 87 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل بند ج ماده ی 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال 1387 تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند:

1_ ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و … اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مؤدیانی که در مهلت مقرر قانون ی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1386 اقدام نمایند.

2_ علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند.

3_ در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی 95 ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانون ی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی 101 ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند.

4_ پیرو ی نامه ی شماره 65994 / 1738 / 232 مورخ 8 / 7 / 87 در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی و تشخیص مالیات پرونده های مؤدیان فوق و نیز نامه ی شماره 71420 / 186 / 232 مورخ 22 / 7 / 87 در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا 15 / 10 / 1387 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 127301
تاریخ: 07 / 12 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 220846 / 41946 مورخ 27 / 11 / 87 مبنی بر:
فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661 / 41039 مورخ 21 / 7 / 87 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست وپنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود
جهت اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور