1

برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای ۱۶و۱۷دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال ۸۵ صاحبان مشاغل

دستورالعمل

پیرو دستور العمل های شماره 13367 / 426 / 232 و 13364 / 427 / 232 مورخ 19 / 2 / 86 توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش فرهنگ خود اظهاری مالیات در جامعه و تکریم ارباب رجوع مقتضی است با هماهنگی اتحادیه ها و مجامع امورصنفی ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل مذکور (مودیانیکه در چارچوب توافق و تفاهم به عمل آمده نسبت به تسلیم اظهار نامه عملکرد سال 1385 اقدام نموده اند)،در اجرای بندهای 16 و 17 دستور العمل های مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده لغایت سال 1384 خود تا پایان تیر ماه 1385 اقدام ننموده اند چنانچه حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات لغایت سال 1384 خود اقدام نمایند مشمول توافق و تفاهم خود اظهاری قرار گیرند.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13367 / 426 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13364 / 427 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی …………..

در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 2 ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.

علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور