1

توافق و تفاهم خوداظهاری

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل های شماره 13367 / 426 / 232 و 13364 / 427 / 232 مورخ 19 / 2 / 86 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. مقرر می دارد:

1_ در اجرای بند 1- 6 دستورالعمل های مذکور اتحادیه هایی که فهرست اعضاء خود را تا پایان شهریورماه سال جاری به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نموده باشند با رعایت سایر شرایط،مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری قرار می گیرند.

2_ در اجرای بند 7 دستورالعمل های مذکور ،مودیانی که نام آنها در فهرست انتخابی اتحادیه ها موضوع بند 6 دستورالعمل های صادره لحاظ شده است، با پرداخت درصد تعیین شده طبق توافق و تفاهم به عمل آمده با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بر اساس مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی و رعایت سایر شرایط، امکان بهره مندی از مزایای توافق و تفاهم به عمل آمده را دارا می باشند.

3_ در اجرای بند 12 دستورالعمل های مذکور،چنانچه اظهارنامه عضوی ممهور به مهر اتحادیه مربوط نگردیده ولیکن نام مودی در فهرست ارسالی اتحادیه قید شده باشد،آن عضو با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در بند 6 را دارد.

4_ پیرو دستورالعمل شماره 38908 / 921 / 232 مورخ 30 / 4 / 86 نمونه انتخابی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای صاحبان مشاغلی که انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه یا مجامع امور صنفی مربوط بنا به دلایل مختلف انجام نشده است،به میزان سه درصد و به انتخاب مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 13367 / 426 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13364 / 427 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی …

در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 2 ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.

علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 38908 / 921 / 232
تاریخ: 30 / 04 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…

پیرو بخشنامه های شماره 13364 / 427 / 232 و 13416 مورخ 19 / 2 / 1386 و آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در ارتباط با تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل و به منظور جلب مشارکت کلیه صاحبان مشاغل مقرر می دارد در مواردی که انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع و اتحادیه های امور صنفی میسر نگردیده و یا در نقاطی فاقد اتحادیه و مجامع امور صنفی می باشند چنانچه هر یک از صاحبان محترم مشاغل امور صنفی (به استثنای ردیف های 1 الی 7 و 12 بند الف ماده 95 ق.م.م) مطابق دستورالعمل و الگوی پیوست بخشنامه های مذکور و درصد های رشد مورد نظر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود.مقتضی است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مودیان ذیربط رسانده شود.

محمود شکری
معاون عملیاتی